Nadzór geologiczny, badania, dostawa kruszyw

Pełnienie nadzoru geologicznego i doradztwa
w zakresie przedsięwzięć związanych z procesami rekultywacji i ponownego zagospodarowania terenów zdegradowanych, w tym:

 • Sporządzanie projektów rekultywacji
 • Koordynowanie i prowadzenie prac rekultywacyjnych
 • Obsługa geologiczna na etapie makroniwelacji terenów zdegradowanych tj.:
  – badanie zagęszczenia warstw nasypowych
  – kontrola, jakości stosowanych materiałów

Sporządzanie dokumentacji geologicznych
w zakresie przydatności gruntów dla budownictwa:

 • Projektów robót geologicznych
 • Dokumentacji geologiczno-inżynierskich
 • Projektów prac geotechnicznych
 • Opinii geotechnicznych
 • Dokumentacji badań podłoża gruntowego
 • Raportów, sprawozdań, operatów

Badania polowe dla potrzeb sporządzania dokumentacji geologicznych:

 • Sondowania dynamiczne: DPH, DPM, DPSH, SPT
 • Sondowania statyczne: CPT, CPTU
 • Badania geofizyczne (georadar, badania elektrooporowe itp.)

Badania laboratoryjne i prace geośrodowiskowe w tym:

 • Pomiary temperatury oraz gazów pożarowych na zwałowiskach odpadów pogórniczych,
  składowiskach odpadów komunalnych oraz dzikich wysypiskach

Uzdatnianie podłoża gruntowego poprzez zatłoczenie zaczynów iniekcyjnych w tym produktów na bazie:

 • cementu
 • mieszanek cementowo-żużlowych
 • popiołów lotnych

Dostawa kruszyw oraz produktów do:

 • budowy dróg, ścieżek pieszych, ścieżek rowerowych,
 • stabilizacji podsypek drogowych,
 • nasypów i warstw w procesie makroniwelacji dla rekultywacji terenów zdegradowanych
  działalnością antropogeniczną.

Obsługa geologiczna budów w tym:

 • Nadzór geologiczny na etapie prowadzenia wymiany gruntu pod inwestycje budowlane
 • Badania kontrolne zagęszczenia warstw płytą dynamiczną, w celu wyznaczenia:
  – dynamicznego modułu odkształcenia Evd
  – wskaźnika zagęszczenia Is na podstawie korelacji w stosunku do uzyskanej wartości Evd
 • Badania kontrolne zagęszczenia warstw płytą statyczną VSS, w celu wyznaczenia:
  – pierwotnego modułu odkształcenia E1
  – wtórnego modułu odkształcenia E2
  – wskaźnika odkształcenia I0
 • Badania kontrolne zagęszczenia sondą dynamiczną (DPL, DPM, DPSH)

Kontrolne badania zagęszczenia wykonujemy dla:

 • podbudów pod obiekty kubaturowe, trakcje kolejowe, nawierzchnie drogowe oraz chodniki
 • warstw w wykopach budowlanych
 • obsypek fundamentowych

Pozwól nam spełnić Twoje oczekiwania

zapytaj nas